Zümrelerimiz

Anasınıfı Zümresi 
Yaşayarak ve eğlenerek öğrenme ilkesini temel alıp, çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır (Örneğin; oyun, müzik, hikaye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma bunlardan bazılarıdır).

Sınıf Öğretmenleri Zümresi
Tüm sınıflarımızda öğrenci merkezli, öğrencilere özgüven kazandırıcı, motive edici, sürekli olumlu örneklerle pozitif düşünmeye yöneltici yöntemler kullanılarak eğitim-öğretim çalışmaları sürdürülmektedir.
Öğrencilerimiz, çevreye duyarlı, değerler eğitimini önemseyen, gelenek ve göreneklerimize saygılı, vatanını seven, küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı gösteren bir anlayışla yetiştirilmektedir.
Eğitim-öğretim etkinliklerinde; bilgisayar, diğer teknolojik araçları en verimli bir şekilde öğrencilerimiz kullanmakta olup, yaparak ve yaşayarak yöntemlerini uygulamaktadırlar.

Türkçe Zümresi
Kendini sözlü ve yazılı olarak kusursuz ifade eden, kelime hazinesini üst düzeyde kullanabilen, Türk ve dünya kültürlerini tanıyan, sanatsal ve estetik donanıma sahip, hür düşünceli bireyler yetiştirmek amacında olduğumuzdan Türkçe Dersleri işlenirken üzerinde dilbilgisi çalışmaları yapılarak, konuya göre kişileştirme, dramatizasyon ve çeşitli kurgularla soyut kavramların anlaşılması ve ilginin yoğunlaşması sağlanmaktadır.
Türkçeyi kurallarını tanıyarak ve kavrayarak kullanabilme becerisi kazandırmak için Türkçe Dersleri konunun içeriğine uygun olarak, farklı yöntemler kullanılarak işlenmektedir.(kütüphane, internet, projeksiyon, cd, kaset, dergi, makale vb materyallerden kullanarak faydalanarak, gerektiğinde fırsat eğitiminden faydalanarak öğrencilerimizi aktif tutacak yöntemler kullanılmaktadır.)
Dersin amacı olan ana dili bilinci ve Türkçenin güzel kullanımının sağlanması için öğrencilerin güzel örneklerle karşılaşmaları ve bu konuda bazı alışkanlıkların yerleşmesi için yönlendirmeler yapılmakta; kitap okuma ve şiir ezberleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar takip edilmektedir. Her öğrencinin Eğitim ve Öğretim yılı süresince en az sekiz kitap okuması ve sekiz şiir ezberlemesi sağlanmaktadır.
Kendilerini düzgün ifade etmelerine yardımcı olacağından münazaralar tertip edilmektedir.
Ayrıca kitap okuma yarışmaları düzenlenmekte ve mümkün olduğunca bu yarışmalara çok sayıda öğrencinin katılması sağlanmaktadır.
Bütün sınıflarda dersler SBS mantığına uygun olarak işlenmekte, yıllık çalışma planları hazırlanarak, daha önce çıkan sorular ve yaprak testler çözdürülüp, test ödevleri verilmekte, öğrencilerin soru bankaları takip edilmekte ve gerektiğinde öğrencilerle birebir ders işlenerek öğrencilerin ayrı ayrı takibi yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin özgüven kazanmaları için "Okul Programlarında" mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciye görev vererek öğrencilerimizin birey olma bilinçlerinin gelişmesi de sağlanmaktadır.

Matematik Zümresi
Derslerimizi, öğrencileri öğrenme işinin merkezine alarak, aktif hale getirerek işliyoruz. Derste birden çok öğretim yöntemi, tekniği ya da stratejisinden yararlanmak suretiyle öğrenciyi kuşatıyoruz. Derslerde öğretimi destekleyici öğretim materyallerinden yararlanarak farklı öğrenim stillerine (görsel, iştsel, dokunsal) sahip öğrencilere ulaşıyoruz. Yeri geldikçe yeni eğitim sisteminde yer alan görsel materyalleri kullandığımız gibi bazı materyalleri öğrencilere proje ve performans görevi olarak yaptırıyoruz. Hatta bu projelerden bazıları ile proje yarışmalarındaki yerimizi alıyoruz. Konularla ilgisi slaytları sınıflarımızdaki projeksiyon vasıtasıyla öğrencilerle paylaşıyoruz.
Pratik Matematik gibi MEB onaylı aktiviteleri okulumuzda uygulatıyoruz. Diğer branş öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışıyor, gerektiğinde geziler düzenliyoruz. Ama tüm bunları yaparken içine sevgi katıyoruz.

Fen ve Teknoloji Zümresi
Günümüzde iletişim, bilgi alışverişi ve teknolojide çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. her şeyin hızla değiştiği bu çağda bilim ve teknoloji en önemli öğelerdir. Bu nedenle fen öğretimin yapıldığı dersler daha da önem kazanmaktadır.
Çevreyi tanıma, sevme, koruma, iyileştirme ve değişen çevre şartlarına uyum sağlama bilincini kazanabilme; insanın çevreye olan etkilerini kavrayabilme. Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem, inceleme, deney gibi araştırma yöntemlerinden yararlanabilme. Edinilen bilgi ve becerileri, günlük hayatında kullanabilme. Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavrayabilme. Öğrenciye, kendi aklını kullanabilme yollarını gösterebilme.
Fen ve Teknoloji dersinin temel amaçları arasındadır.
Etkinlikler yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirdiği için kazanılan yaşantıların somut, aynı zamanda kalıcı olmasına yardımcı olur.
Bu nedenle Fen ve Teknoloji derslerimizi laboratuvar ortamında işleyerek öğrencide kalıcı değişikler sağlamaya çalışmaktayız. Görselliğin öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve kalıcı yaptığı düşüncesiyle de projeksiyon ile derslere destek sağlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler Zümresi
Haklarını bilen, araştıran, seçmek istediği mesleği tanıyan, geçmişinden gelen birikimlerini, yaşadığı çağ ile birleştiren, Türkiye'nin ve Dünya'nın sorunları ile ilgili, çevreye ve doğaya duyarlı, insanlara sevgi ve saygı ile yaklaşan bilinçli bireyler yetiştirmek amacı taşır. Bu amacı gerçekleştirmek için bazen sınıfı bazen de doğal ortamı kullanırız…

İngilizce Zümresi
5-11 Yaş İçin İngilizce Dersindeki Amaçlarımız

a) "Yabancı dil öğrenmek bir eğlencedir" fikrini benimsetmek ve böylece yabancı dil öğretimine başarılı bir başlangıç yaptırtmak.
b) Kurallar ve yapılar içinde boğmadan başka dillerden haberdar olmalarını sağlamak.
c) İngilizceyi anlama, konuşma, okuma ve yazma boyutunda öğrencilerin cesaretini arttırmak.
d) Eğlenirken öğrenmeyi sağlamak ve nasıl öğrenebileceklerini öğretmek.
e) Aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak.
Bu dönem için genel amaç "English is fun" ( Şarkılar, Danslar, Oyunlar, Tekerlemeler, Hikaye söyleme, Drama, Mimikler, Jestler içeren)olarak özetlenebilir.

11-14 Yaş İçin İngilizce Dersindeki Amaçlarımız

6. Sınıf: Basit ve bileşik cümleleri okuma, dinleme, anlama ve bu cümlelerle ilgili belli başlı dil bilgisi kurallarını kavramayı amaçlar. Normal hızda ve düzeyine uygun bir karşılıklı konuşmayı anlayabilmeyi, basit cümlelerle ve doğru telafuzla konuşabilmeyi, günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade edebilmeyi amaçlar.
Bu amaçlarla birlikte ana sınıfından itibaren hedeflenen İngilizce öğrenme isteği geliştirme ve İngilizce öğrenmekten zevk alma hedefleri uygun kaynak araç ve gereçlerle ( resimli kartlar ,posterler, gerçek nesneler, dinleme kasetleri, video, CD-ROM programları, Kuklalar ve akıllı tahta ) desteklenmeye çalışılır.
7. ve 8. Sınıf: Bu sınıflardaki İngilizce eğitimi bileşik cümlelerden oluşan parçalara ve içinde oluşan kelimelere anlam bilgisine dayanır. Bileşik cümlelerden oluşan parçaları okuma, dinleme, anlama ve bu cümlelerdeki öğelerin sıra bilgisi, İngilizce imla kuralları bilgisini kavratmayı, iki veya daha fazla basit cümleyi verilen bağlaçlar yardımı ile bileşik cümle haline getirebilmeyi amaçlar.
Genellikle bileşik cümleler kullanarak normal hızda ve düzgün telaffuzla konuşmak, bu cümlelerden oluşan parçalarda bilmediği deyim ve kelimelerin anlamlarını kestirebilmek, günlük yaşantıyı bileşik cümlelerle ifade edebilmek ve imla kurallarını parçada doğru olarak kullanabilmek, düzeyine uygun İngilizce yayınları izlemeye istek uyandırmak da amaçlar arasındadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi
Öğrencilerimizin zihninde insana, düşünceye, özgürlüğe ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din anlayışının yayılmasına katıda bulunmak.
Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen, problemlere çözüm üretebilen, bireyler yetiştirmek.
Düşünen, sorgulayan, inancını aklıyla bütünleştiren öğrencilerin yetişmesine hizmet edecek yöntemlerin geliştirilmesine çalışmak.
Din Öğretiminde belletici ve baskı altına alıcı bir yaklaşımı değil, konuları çözümleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşımı benimsemek.
Din Öğretiminde dinin bütünleştirici, huzur verici ve barışı sağlayıcı gücünü ortaya çıkarmaya çalışmak.
Din öğretiminde şekilcilik ve sloganları değil, ahlakî öğretilerin felsefesini önemseriz.
Din öğretiminde kavram kargaşası ve kavram belirsizliğini giderecek bilimsel çalışmalar üretiriz.
Sağlıklı bir din anlayışının kaliteli bir eğitim-öğretim sürecinden geçtiğine inanırız.
Din öğretiminde sorunlara aceleci çözümlerle yaklaşmamaya çalışırız.
Din öğretiminde oku, düşün ve anla prensibini benimseriz.
Niteliğin, nicelikten üstün olduğuna inanırız ve enerjimizi olumlu alanlarda ve insanlığa hizmet için harcarız.
Yapılandırıcı eğitim anlayışına uygun olarak dersimizi işlemekteyiz.
Din öğretiminde, yönetici-öğretmen-öğrenci-veli (aile) ilişkisinde güven ortamı sağlamak için tüm tedbirleri alırız.

Bilişim Teknolojileri Zümresi
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler günlük hayatımızın her kademesinde daha fazla hissedilir olmuş; bunun sonucunda da toplumların bilgi toplumu olmasına yol açmıştır. Bilgi toplumları; bilgi arayan, ona ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi depolayabilen ve elde ettiği bilgileri sınıflandırabilen ve en iyi şekilde değerlendirebilen bireylerden oluşur. Bilgi toplumu olabilmek için, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve teknolojiyi kullanabilen ve geliştirebilen nesiller yetiştirmekle mümkündür.
Ülkemiz, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedeflemiş bir ülke olarak, öğrencilerin bilgisayarla tanışmasını sağlayıp, günlük hayatta ve öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayarları kullanabilir hale getirmek amacı ile olabildiğince eğitimin her kademesinde bilgisayar okuryazarlığının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktayız.

Beden Eğitimi Zümresi
Avcılar Sultan Fatih Koleji'nde Spor Bir Hayat Biçimidir.

Sultan Fatih Koleji, yaşam boyu spor yapabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Okulumuz; sporun, bireyin fiziksel ve psikolojik gelişim üzerindeki olumlu etkisini bilerek, daha anaokulu seviyesinde sportif faaliyetleri başlatıyor. Okul öncesi eğitim ile başlayan düzenli bedensel hareketler; ilköğretim ve lisede çeşitli spor aktiviteleri ile devam ediyor.
Beden Eğitimi dersi aracılığı ile öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak; kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, yaratıcı, yapıcı, milli kültür değerlerini benimsemiş bireyler olarak yetişirler.
Beden Eğitimi dersi öğrencilere;
• Serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı,
• Grup çalışmasını, paylaşmayı, kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi,
• Egzersizler yolu ile yaşam boyu vücudu sağlıklı ve zinde tutmayı,
• Otokontrolü sağlamayı amaçlar.

Okulumuzda; Voleybol, Taekwondo, jimnastik, Halk oyunları, Masa tenisi gibi çeşitli spor faaliyetleri aktif olarak yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar Zümresi

Estetik ve güzeli bilen bir toplum yetiştirmek için sanat eğitimi gereklidir.
Görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve buluşlarını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetleridir. Şu da bilinmelidir ki görsel sanatlar eğitiminde baz alacağımız şey, yetenek olmamalıdır. Çünkü sanat eğitimi; sadece yetenekli kişiler için değil, herkes için, her yaştaki bireyler için geçerlidir. Görsel sanatlar eğitimi; Özellikle öğrenme ve gelişim sürecinde etkin bir role sahiptir. Eğitim öğretimin en önemli yardımcılarındandır. Eğitim sadece okulda, sıralarda düz anlatımla yapılan bir süreç değildir. Aynı zamanda görerek, bizzat uygulamalar yaparak, katılımcı şekilde yapılan bir süreçtir. Bir şekilde duyguların ifade edilmesine yardımcıdır. Bireyin deşarj olmasında toplumla iç içe, paylaşabilen, kolay kavrayabilen, kendine güvenen olmasında önemlidir. Sığ düşüncelerin dışına çıkarak, daha aydın ve geniş düşünebilen bir birey olma yolunda önemli bir unsurdur. Sanat eğitimi almış, sanatla yoğrulmuş bir bireyin bakış açısı da değişir. Çünkü görsel sanatlar eğitiminde, sadece kendi doğruları kendi zevkleri üzerine kurulu bireyler yerine, çevresine ve etrafındaki kişilerin de doğrularına, onların zevklerine, sanatına saygı gösteren, kültürel açıdan birikimleri olan insanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Şu bir gerçektir ki, sanat her toplum ve her birey için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yeterince sanat eğitimine özen gösterirsek elde edeceğimiz başarılar ve kaydedeceğimiz ilerlemeler bizleri daha iyi bir seviyeye ulaştıracaktır.

Müzik Zümresi
Müzik dersi çocukların kendilerini ifade etme, estetik ve yaratıcı düşünme, özgüvenlerini artırma, stresle başa çıkma, konsantrasyon gibi kişi üzerinde olumlu yapıcı etkilerde bulunan bir derstir.
Kişisel gelişimde büyük önem taşıyan müzik dersini, sınıflara göre farklı şekillerde işlemekteyiz. Koro çalışmaları, ritm çalışmaları, enstrüman eğitimi, ses eğitimi gibi çalışmalarla etkinliklere hazırlanmakta, gerek okuliçi gerekse okuldışı faaliyetlerle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.